M5 Szólalj meg!

Olasz szótár - Kattints ide az 1-40. adás szavaiért!

 
Buon giorno! Jó napot!
Buona sera! Jó estét!
Buona notte! Jó éjszakát!
ArrivederLa! Viszontlátásra! (magázó)
Arrivederci! Viszontlátásra!
A domani! A holnapi viszontlátásra!
Benvenuto! Isten hozta! (hímneműt)
Benvenuta! Isten hozta! (nőneműt)
caro/a kedves
il telespettatore néző
Ciao! Szia!
Come ti chiami? Hogy hívnak?
Mi chiamo …. ….. hívnak.
insegnare tanítani
l´italiano olasz
imparare tanulni
la lezione lecke
passo per passo lépésről lépésre
Siete pronti? Készen álltok?
salutare üdvözölni
l´amico barát
il parente rokon
il maestro tanár
la persona személy
la giornata a nap
il saluto üdvözlés
domandare kérdezni
È una forma di cortesia Egy udvariassági forma
Come stai? Hogy vagy? (tegező)
Come sta? Hogy van? (magázó)
Sto bene. Jól vagyok.
Benissimo! Nagyon jól. Remekül.
Sto male. Rosszul vagyok.
Sto così- così. Megvagyok.
Lei, di dov´è? Ön, honnan valósi?
Lei è ungherese? Ön magyar?
Sono ungherese. Magyar vagyok.
Sono di Budapest. Budapesti vagyok.
Lei è tedesco? Ön német?
Sí, sono tedesco. Igen, német vagyok.
Sono di Berlino. Berlini vagyok.
Di dove sei? Honnan valósi vagy?
darsi del tu tegeződni
Sono francese. Francia vagyok.
Sono fiorentino. Firenzei vagyok.
Grazie per l´attenzione. Köszönöm a figyelmet!
consultare (itt) meglátogatni
il sito honlap
la mamma anyuka
il papà apuka
la professoressa tanárnő
Sogni d´oro! Szép álmokat!
Mi dispiace. Sajnálom.
ripetere ismételni
Va bene. Ok.
Scusa! Elnézést! (tegeződő)
Scusi! Elnézést! (magázódó)
Può ripetere? Meg tudja ismételni?
Sí, certo. Igen, persze. Igen, természetesen.
Piacere. Örvendek.
arrivare megérkezni
il collega férfi kolléga
No. Nem.
ancora még
nuovo új
il ragazzo fiú
il cugino fiú unokatestvér
Si chiama … … hívják (őt)
il Signore úr
la Signora hölgy/asszony
Come si chiama Lei? Önt hogy hívják?
straniero külföldi
parlare beszélni
italiano olasz (hímnemű)
italiana olasz (nőnemű)
la moglie feleség
Sai che la ragazza nuova è francese? Tudod, hogy az új lány francia?
Veramente? Tényleg?
l´albergo szálloda
cominciare kezdeni
felice boldog
triste szomorú
sicuro biztos
stanco fáradt
essere d´accordo egyetérteni
essere in ritardo késésben lenni
essere interessato érdekeltnek lenni
la scuola iskola
la casa ház/otthon
la stanza szoba
bravo ügyes
simpatico szimpatikus
giovane fiatal
vicino közel
lontano távol
nuovo új
cariño aranyos
lo zoo állatkert
il gruppo csoport
la letteratura irodalom
la matematica matek
Dove sei? Hol vagy?
Sei in vacanza? Szabadságon vagy?
oggi ma
la giornata libera szabadnap
essere contento örülni
essere libero ráérni
andare al cinema moziba menni
stasera ma este
gentile kedves
uscire itt: elmenni szórakozni
Ci vediamo Találkozunk!
bianco fehér
malato beteg
fortunato szerencsés
debole gyenge
la bicicletta bicikli
essere capace di képes lenni valamire
poverino szegényke
sempre mindig
il ristorante étterem
il teatro színház
Scusami! Ne haragudj!
Sogni d´oro! Szép álmokat!
Essere grato di… Hálás lenni valamiért…
il giorno nap
l´aereo repülő
mancare hiányozni
fare l´esame vizsgázni
essere preciso pontosnak lenni
l´aeroporto reptér
domani holnap
essere attrezzato felszereltnek lenni
la piscina medence
la nonna nagymama
invitare meghívni
la macchina autó
lento lassú
la lumaca csiga
Buon soggiorno! Jó tartózkodást!
Mi dispiace Sajnálom.
Siamo completi Tele vagyunk.
Siamo disponibili Rendelkezésre állunk. Van szabad hely.
il direttore igazgató
il turno műszak
pieno tele
la prenotazione foglalás
il bambino gyerek
la domenica vasárnap
la giraffa zsiráf
il cane kutya
il suricato szurikáta
l´animale favorito kedvenc állat
intelligente intelligens, okos
il fratello fiútestvér
la lavatrice mosógép
l´armadio szekrény
la partita meccs
la squadra favorita kedvenc csapat
la settimana a hét
la nazionalità a nemzetiség
la persona a személy
la partita a meccs
il calcio a foci
il centro storico a történelmi belváros
il paese az ország
il tema a téma
l´amico a barát
il cinema a mozi
il teatro a színház
il ristorante az étterem
l´insegnante a tanár
la storia dell´arte a művészettörténet
il professore a professzor
la Germania Németország
lo sport a sport
la squadra a csapat
il tifoso a drukker
il giocatore a játékos
il compito a feladat
l´esercizio gyakorlat
la spiaggia a strand
la cultura a kultúra
la gente emberek
il mondo a világ
Danimarca Dánia
Croazia Horvátország
l´aeroporto a reptér
la conferenza a konferencia
la famiglia a család
lo spettacolo az előadás
il treno a vonat
il cantante az énekes
il museo a múzeum
messicano/a mexikói
italiano/a olasz
ungherese magyar
spagnolo/a spanyol
inglese angol
portoghese portugál
austriaco/a osztrák
croato/a horvát
danese dán
tedesco/a német
francese francia
continuare folytatni
praticare gyakorolni
vedere látni
invitare meghívni
conoscere megismerni
essere interessato a érdeklődni
essere d´accordo egyetérteni
ascoltare hallgatni
giocare játszani
osservare megfigyelni
accettare (l´invito) elfogadni (a meghívást)
ripassare átismételni
ripetere megismételni
essere contento örülni
mancare hiányozni
oggi ma
paesi europei európai országok
la professione  a foglalkozás
l´interrogativo a kérdőszó
l´evento az esemény
la moglie a feleség
il lavoro a munka
la ragazza a lány
il bambino a gyerek
l´informazione az információ
l´espressione a kifejezés
la domanda a kérdés
il medico di famiglia a házi orvos
la conversazione a társalgás
la cortesia az udvariasság
la tabella a táblázat
la colonna az oszlop
la desinenza a végződés
il mestiere a mesterség
la nazionalità a nemzetiség
Foglalkozások:
il dottore  a doktor
l´infermiere/l´infermiera  ápoló(nő)
il medico  orvos
il poliziotto/ la poliziotta  rendőr(nő)
il panettiere/ la panettiera  a pék (nő)
la segretaria  a titkárnő
il sindaco  a polgármester
il parrucchiere/la parrucchiera  fodrász(nő)
il commesso/la commessa eladó (nő)
il tassista  taxisofőr
il giornalista  az újságíró
il meccanico/ la meccanica  az autószerelő (nő)
l´architetto  az építész
l´ingegnere  a mérnök
il muratore  a kőműves
il cuoco/ la cuoca  szakács (nő)
il pasticciere/ la pasticciera  cukrász (nő)
il cameriere/la cameriera  pincér (nő)
Igék:
imparare  megtanulni
praticare  gyakorolni
ripassare  átismételni
chiedere  kérdezni, kérni
organizzare  szervezni
invitare  meghívni
ringraziare  megköszönni
aspettare  várni
ricordarsi  emlékezni
presentare  bemutatni
lavorare  dolgozni
cambiare  változni
conoscere  (meg)ismerni
fare  csinálni
sapere  tudni
parlare  beszélni
completare  kiegészíteni
scrivere  írni
la novità az újdonság
il numero a szám
la spesa a vásárlás
il libro a könyv
lo schermo a képernyő
la quantità a mennyiség
il genere a nem
lo zucchero a cukor
il caffè a kávé
la data di nascita a születési idő
il paziente a beteg
l´ospedale a kórház
il giovane a fiatal
il contesto a szövegkörnyezet
il Natale a karácsony
il gemello az ikertestvér
l´uso a használat
l´intervista di lavoro az állásinterjú
il candidato a pályázó
la parola a szó
la neve a hó
l´età az életkor
la mano a kéz
il cane a kutya
il mese a hónap
la volta az alkalom
la vaccinazione az oltás
l´informazione az információ
l´animale az állat
l´essere umano az emberi lény
il numero di telefono a telefonszám
il numero fortunato a szerencseszám
il gioco a játék
Igék:
comprare vásárolni
contare számolni
utilizzare használni
servire szolgálni
dipendere függni
mancare hiányozni
spiegare magyarázni
compiere betölteni
uscire kimenni, elmenni
andare a casa hazamenni
piacere tetszeni
sentire hallani
ricordare emlékezni
fare csinálni
decidersi dönteni
aspettare várni
mangiare enni
dare a mangiare etetni
ricevere kapni
gridare kiabálni
Egyéb:
piccolo kicsi
insieme együtt
ieri tegnap
stamattina ma reggel
ancora még
adatto megfelelő
spesso gyakran
la famiglia a család
il membro di famiglia a családtag
la madre az anya
il padre az apa
il figlio a fiúgyermek
la figlia a lánygyermek
la sorella a lánytestvér
il lavoro a munka
la stanza a szoba
il bambino a kisfiú
la bambina a kislány
la coppia a pár
il compito a feladat
il paese az ország
il nord az észak
il sud a dél
il fratello a fiútestvér
il senso az értelem
lo zio a nagybácsi
la zia a nagynéni
il cugino a fiúunokatestvér
la cugina a lányunokatestvér
il tesoro a kincs
il/la nipote unoka vagy unokaöccs/húg
il ruolo a szerep
la vita az élet
il marito a férj
la moglie a feleség
la parola a szó
il cane a kutya
la conoscenza az ismeret
il film a film
il nonno a nagypapa
la nonna a nagymama
la cena a vacsora
la pasta a tészta
il pane a kenyér
il dolce az édesség
il pesce a hal
il cibo az étel
Igék:
giocare játszani
cenare vacsorázni
studiare tanulni
essere sposato/a házasnak lenni
avere figli vannak gyerekeik
sposarsi megházasodni
diventare válni
migliorare javítani
festeggiare ünnepelni
invitare meghívni
organizzare szervezni
mangiare enni
cucinare főzni
Egyéb
muto/a néma
importante fontos
grande nagy
numeroso/a számos
speciale különleges
stretto/a szoros
piccolo/a kicsi
il documento a dokumentum, az irat
la conferenza a konferencia
il collega a munkatárs
l´uso a használat
il cognato a sógor
il materiale az anyag
il cane a kutya
il fidanzato a vőlegény, hivatalos barát
la fidanzata a menyasszony, hivatalos barátnő
l´appuntamento a megbeszélt találkozó
la coppia a pár
il rapporto amoroso a szerelmi kapcsolat
la vita
il mondo a világ
il matrimonio a házasság
il vicino a szomszéd
la vicina a szomszédasszony
l´arrivo az érkezés
la nuora a meny
la pasticceria a cukrászda
il genero a vej
il ristorante az étterem
la festa az ünnepség
la cena a vacsora
l´occasione az alkalom
il compleanno a születésnap
il tesoro a kincs
il lavoro a munka
Igék:
ricordarsi emlékezni
ammalarsi megbetegedni
preoccuparsi aggódni
chiamare felhívni
arrivare érkezni
conoscere ismerni
sapere tudni
essere sposato/a házasnak lenni
essere fidanzato/a eljegyezve lenni
abitare lakni
diventare válni
organizzare szervezni
fare csinálni
avere bisogno di szükség van valamire
Egyéb
qualcuno valaki
subito azonnal
Meno male! De jó!
tutto minden
ancora még
domani holnap
adesso most
purtroppo sajnos
Mi piaci. Tetszel.
simpatico/a szimpatikus
vicino közel
lontano messze
Auguri! Gratulálok!
chiaro/a világos
molto sok, nagyon

Videó ajánló

Olvasson tovább