M5 Szólalj meg!

Spanyol szótár - Kattints ide a 1-40. adás szavaiért!

 
saludar köszön (vkinek), üdvözöl, köszönt
presentarse bemutatkozik
el profesor tanár
la profesora tanárnő
el programa program
Hola. Szia, Szervusz, Üdv
¿Qué tal? Hogy vagy? Hogy van?
Muy bien, gracias. Nagyon jól, köszönöm.
llamarse (vkit vhogy) hívnak
Me llamo… … -nak hívnak
¿Cómo te llamas? Hogy hívnak?
Buenos días. Jó reggelt.
Buenas tardes. Jó napot.
Buenas noches. Jó estét.
el día nap
la mañana reggel
la tarde délután
la noche Este, Éjszaka
y és
Encantado/a Örvendek. (ffi/nő)
el estudiante universitario egyetemi hallgató (ffi)
la estudiante universitaria egyetemi hallgató (nő)
qué (kérdőszóként) Mi? / Mit?
hacer csinál, tesz
ser van,létezik
el abogado ügyvéd (ffi)
la abogada ügyvéd (nő)
Mucho gusto . Nagyon örülök.
tener van (vkinek, vminek vmije)
la reserva foglalás
el hotel szálloda, hotel
este, -ta (főnévvel és önellóan) ez
la señorita kisasszony
el nombre név
por favor legyen/ légy szíves
el recepcionista recepciós (ffi)
la recepcionista recepciós (nő)
Bienvenido. Isten hozta. (ha akinek mondjuk ffi)
Bienvenida. Isten hozta. (ha akinek mondjuk nő)
la web honlap
Hasta luego. Viszlát, viszontlátásra.
Adiós. Viszlát, viszontlátásra.
plural többesszám
el sustantivo főnév
el género del sustantivo a főnév neme
comprar vásárol
el kilo kiló
Me gustaría… Szeretnék…
bonito/a szép (ffi/nő)
Cuesta 300 florines. 300 forintba kerül.
el tomate paradicsom
el señor úr
la leche tej
la mantequilla vaj
Todo recto y a la izquierda. Egyenesen és balra.
el chico fiú
la chica lány
la manzana alma
el muchacho fiú
Buen trabajo. Szép munka.
italiano/a olasz
portugués portugál
la ciudad város
la capital főváros
¿De dónde eres? Hová valósi vagy?
también szintén, is
Lisboa Lisszabon
Roma Róma
el diálogo párbeszéd
estudiar tanul
la universidad de aquí az itteni egyetem
bonito/a szép
la nacionalidad nemzetiség
Me gusta… Szeretem/ Tetszik…
Me encanta Szeretem/ Imádom…
interesante érdekes
el país ország
la cultura kultúra
Encantado de conocerte. Örülök, hogy megismertelek. (ha ffi mondja)
Encantada de conocerte. Örülök, hogy megismertelek. (ha nő mondja)
practicar gyakorol
la casa ház
en casa otthon
Tengo 7 años. 7 éves vagyok.
¿Cuántos años tienes? Hány éves vagy?
sólo csak
el libro könyv
el bolígrafo toll
prestar kölcsönad
la escuela iskola
el amigo barát
la amiga barátnő
ser van, létezik
aprender tanul
hoy ma
En primera, segunda y tercera persona singular. Egyesszám elős, második és harmadik személyben.
español/a spanyol
alto/a magas
el/la cantante énekes/ énekesnő
Perdona, ¿eres de aquí? Elnézést, ide valósi vagy?
¿…, verdad? Igaz?
Ciertamente. így igaz.
el camarero pincér
la camarera pincérnő
el restaurante étterem
el pronombre personal személyes névmás
masculino hímnemű
femenino nőnemű
nuevo/a új
la clase óra, tanóra
el niño kisfiú
la niña kislány
cubano/ cubana kubai
el hombre férfi
la mujer
tomar el metro metróra szállni
Yo soy de Barcelona. Barcelonai vagyok.
conversar beszélget
hablar beszél
la calle utca
el cocinero szakács
la cocinera szakácsnő
Nos vemos en nuestra próxima clase. A következő óránkon találkozunk.
la recepción recepció
el director igazgató
la directora igazgatónő
el hombre de negocios üzletember
colombiano/a kolumbiai
la literatura irodalom
la música zene
listo/a okos
guapo/a jóképű/ csinos
la nacionalidad nemzetiség
aprender megtanulni
nosotros somos mi vagyunk
vosotros sois ti vagytok
ellos son ők vannak
Ustedes son Önök vannak
el pronombre personal személyes névmás
practicar gyakorolni
¿De dónde sois? Hova valósiak vagytok?
el equipo csapat
ganar nyerni
creer gondolni, hinni
Creemos que azt gondoljuk, szerintünk
la copa del mundo világkupa
muchas gracias nagyon köszönöm
iMucha suerte! Sok szerencsét!
la reportera riporternő
el estadio stadion
frente a valami előtt (helyileg)
el aficionado szurkoló, rajongó
el fútbol foci
el aficionado al fútbol fociszurkoló
ver nézni, látni
el canal csatorna
vamos a ver meg fogunk nézni
comenzar kezdődni
tener prisa sietni
el partido meccs
un momento egy pillanat
por favor kérlek, kérem
de nada nincs mit
francés, francesa francia
pero de
los mejores a legjobbak
juega játszik
jugar játszani
hoy ma
el/la conferenciante konferenciarésztvevő
exactamente pontosan
en -on, -en, -ön; -ban, -ben
la clase óra (tanóra)
el respeto tisztelet
expresar kifejezni
querer akarni, szeretni
mejicano, mejicana mexikói
italiano, italiana olasz
colombiano, colombiana kolumbiai
alemén,  alemana német
polaco, polaca lengyel
chileno, chilena chilei
peruano, peruana perui
estadounidense amerikai
húngaro, húngara magyar
el día de hoy a mai nap
la página web weboldal
visitar felkeresni, meglátogatni, ellátogatni
visitad keressétek fel, látogassatok el
el trabajo munka
muy nagyon
muy buen trabajo nagyon jó munka, nagyon szép munka
pronto hamarosan
nos vemos találkozunk (látjuk egymást)
decir mondani
decimos mi mondjuk
la conferencia konferencia
conocer megismerni , ismerni
claro que sí naná! hogyne!
practicar gyakorolni
practiquemos gyakoroljuk!
el respeto tisztelet
la cortesía udvariasság
la playa (tenger)part
el grupo csoport
hablar beszélni
hablan beszélnek
el doctor orvos
la doctora doktornő
iHala! iQué bien! Hű, de jó!
el sol nap
iAy, qué suerte! Jaj, micsoda szerencse!
¿Ustedes son de aquí? Önök idevalósiak?
es que… az a helyzet, hogy…
necesitar szüksége van
necesito szükségem van
¿Podemos ayudarle en algo? Tudunk segíteni valamiben?
¿Qué le pasa? Mi van Önnel? (mi a panasz?)
ahora most
hemos aprendido megtanultunk
juntos együtt
hemos terminado befejeztük
nuestra próxima clase a következő óránk
diferente különböző
la clase anterior az előző óra
las clases anteriores az előző órák
repasar átismételni
hemos repasado átismételtük
¿Cómo te llamas? Hogy hívnak?
el, la estudiante diák
estudiante de medicina orvostanhallgató
estudiante de biología biológia szakos diák
colombiano, colombiana kolumbiai
venezolano, venezolana venezuelai
vale oké, rendben
la fiesta buli
el único, la única egyetlen
veo látok, látom
que hogy
el país ország
de todos los países az összes országból, mindenfelől
la profesión  foglalkozás
repasar  átnézni, átismételni
seguro  biztos
conocer ismerni
conocéis  ismertek
por ejemplo  például
profesor  tanár
policía  rendőr
el actor  színész
el pintor  festő
el/la taxista  taxis
el/la futbolista  focista
ahora  most
vamos a ver  meg fogunk nézni
el pastelero  cukrász
el cocinero  szakács
nuevo  új
el camarero  felszolgáló
presentar  bemutatni
Te presento a Inés.  Bemutatom neked Inést.
¿Qué haces?  Mit csinálsz?
¿A qué te dedicas?  Mivel foglalkozol?
el pastel  sütemény
la tarta de chocolate  csokitorta
churros  spanyol fánk
el flan  pudinghoz hasonló spanyol desszert
la pregunta  kérdés
la respuesta  válasz
simple  egyszerű
el verbo  ige
si  ha
decir  mondani
decimos  mondjuk
la chica  lány
repetir  megismételni
repite  ismételd
Muy bien.  Jól van./ Nagyszerű.
en  -ban,-ben
el hospital  kórház
el médico orvos
la médica  doktornő
el enfermero  ápoló
la enfermera  ápolónő
el/la estudiante  diák
¿Estudias o trabajas? Tanulsz még vagy dolgozol?
¿Qué te pasa?  Mi van veled?
pero  de
recordar  emlékezni
recordáis  emlékeztek
Eso es todo por hoy.  Ennyit mára.
Nos vemos mañana.  Holnap találkozunk.
visitar  meglátogatni
visitad  látogassátok meg, látogassatok el
la página web  weboldal
¡Hasta luego!  Viszlát, később!
hoy  ma
continuar  folytatni
continuamos  folytatjuk
con -val, -vel
La pregunta puede ser: A kérdés lehet:
guapa  csinos
iHola guapa! Helló, szépség!
el / la cantante  énekes
cantar  énekelni
canto  énekelek
el grupo  együttes, csoport
famoso  híres
¡Anda!  Hű!
¿Cuál es la conclusión?  Mi a konklúzió?
la conclusión  konklúzió
terminar  végződni
terminan  végződnek
igual  ugyanolyan
No hay diferencia.  Nincs különbség.
el, la telefonista  telefonközpontos
el, la recepcionista  recepciós
cocinar  főzni
cocinas  főzöl
¿Qué cocinas hoy?  Mit főzöl ma?
preparar  készíteni
preparo  készítek
típico  jellegzetes
el menú  menü
un menú típico de España  jellegzetes spanyol menü
Es que no soy de aquí.  Az a helyzet, hogy nem idevalósi vagyok.
conocer  ismerni
conozco  ismerem
el plato  étel
los platos españoles   spanyol ételek
la sopa  leves
llevar  tartalmaz
¿Qué lleva? Mit tartalmaz?
¿Qué cocinas hoy?  Mit főzöl ma?
el tomate  paradicsom
el pepino  uborka
el pimiento  paprika
el ajo  fokhagyma
la sal  só
el aceite de oliva  olívaolaj
Suena muy bien.  Nagyon jól hangzik.
el postre  desszert
de postre  desszertnek, desszertként
la macedonia  gyümölcssaláta
¿Qué es esto?  Mi ez?
la fruta  gyümölcs
el azúcar  cukor
el zumo de naranja  narancslé
el licor  likőr
el pronombre interrogativo  kérdőszó
¿Quién?  Ki?
empezar  kezdeni
empezamos  kezdünk
la peluquera  fodrász(nő)
el cliente, la clienta  ügyfél, vendég
la atención  figyelem
¿Cómo estás?  Hogy vagy?
la amiga  barátnő
Ella es mi amiga.  Ő a barátnőm.
también  is, szintén
la directora  igazgatónő
¿De dónde es?  Hova valósi?
Vale.  Ok, rendben.
¿Verdad?  Igaz?
¿Quieres un corte de pelo o..?  Hajvágást szeretnél, vagy…?
fácil  könnyű
practicar  gyakorolni
practicamos  gyakorlunk
un poco  egy kicsi, egy kicsit
¿Quién es quién?  Ki kicsoda?
la mujer  nő
el hombre  férfi
el profesor  tanár
el director  igazgató
el peluquero -  fodrász
usar  használni
usamos  használjuk
trabajar  dolgozni
trabajan  dolgoznak
la construcción  építkezés
el ingeniero  mérnök
el albañil  kőműves
el arquitecto  építész
juntos  együtt
Vamos a trabajar juntos en la construcción.  Együtt fogunk dolgozni az építkezésen.
Ven aquí por favor.  Gyere ide, kérlek.
ya  már
saber  tudni
sabéis  tudtok
Hemos aprendido dos pronombres interrogativos.  Két kérdőszót tanultunk.
¿Queréis un ejemplo?  Szeretnétek egy példát?
el programa de televisión  tévé műsor
Nos vemos mañana. Holnap találkozunk.
el cocinero  szakács
la cocinera  szakácsnő
la Policía  Rendőrség
el/la policía  rendőr/rendőrnő
el accidente  baleset
el responsable  felelős, hibás
la dirección  cím
el actor  színész
el/la modelo  modell
la secretaria  titkárnő
¡Qué va!  Dehogyis!
Ha sido una broma.  Vicc volt.
entender  érteni
entendéis  értitek
salir  szerepelni
salen  szerepelnek
la palabra  szó
pues  nos
hablar  beszélni
hablan  beszélnek
prestar atención  figyelni
el teatro  színház
¿Qué dices?  Mit mondasz?
rumano, rumana  román
pero  de
Llevo dos años aquí.  Két éve itt élek.
casi  majdnem
el acento  akcentus
mi marido  az én férjem
mucho  sok, sokat
en casa  otthon
como  mivel
siempre  mindig
hablar  beszélni
hablo  beszélek
la conjugación  ragozás
esta semana  ezen a héten
la semana  hét
hemos aprendido  megtanultunk
aprender  megtanulni
el compañero  kollega
la compañera  kolleganő
la familia család
repasar  átnézni, átismételni
durante alatt (időben)
la semana hét
esta semana ezen a héten
saludar köszönni, köszönteni
despedirse elköszönni
el primero, la primera első
el abogado ügyvéd
¡Qué bueno! Hű, de jó!
conocer ismerni, megismerni
conocerte téged megismerni
el placer élmény, élvezet
la reserva  foglalás
el nombre név
Bienvenido a nuestro hotel.  Üdvözöljük Önt a szállodánkban.
la hora de comer  ebédidő
por la mañana reggel, délelőtt
¿Cómo estás? Hogy vagy?
Muy bien.  Nagyon jól.
también  is, szintén
¿Sabe cuándo viene el autobús?  Tudja, mikor jön a busz?
Creo que viene en cinco minutos. Szerintem 5 percen belül jön.
desperdirse elköszönni
poder tud, -hat, -het
decir mondani
podemos decir mondhatjuk
repetir ismételni
¡Repite!  Ismételd!
usar használni
varios  számos
según szerint
la hora  óra
por la noche este
en cualquier momento del día a nap bármely pillanatában
en cambio  viszont
la ciudad város
¿De qué ciudad eres? Melyik városból vagy?
la capital főváros
Lisboa  Lisszabon
Me gusta mucho Roma. Nagyon tetszik nekem Róma.
hermoso szép, csodálatos
Nos vemos mañana. Holnap találkozunk.
el género nem
los géneros  nemek
el sustantivo főnév
el artículo  névelő
Me gustaría comprar unas manzanas bonitas. Szeretnék pár szép almát venni.
¿Cuánto cuesta un kilo de manzanas? Mennyibe kerül egy kiló alma?
el tomate paradicsom
todo recto egyenesen
a la izquierda  balra
el artículo definido határozott névelő
el artículo indefinido   határozatlan névelő
la manzana alma
el plato étel
cocinar  főzni
cocinas  főzöl
hoy ma
el menú menü
típico  jellegzetes
la sopa leves
¿Qué lleva?  Mit tartalmaz?
el pepino uborka
el pimiento paprika
la sal
el aceite de oliva olívaolaj
el ajo fokhagyma
Suena bien. Jól hangzik.
el postre desszert
la macedonia gyümölcssaláta
la ensalada   saláta
el licor likőr
el azúcar cukor
con -val, -vel
el zumo de naranja  narancslé
 el adjetivo melléknév
la concordancia egyezőség, egyeztetés
cierto IGAZ
el único, la única egyetlen
Aquí hay chicos de todos los países. Vannak itt fiúk mindenfelől.
¿Habéis cogido las nacionalidades del diálogo? Megtaláltátok a nemzetiségeket a párbeszédben?
mexicano, mexicana mexikói
colombiano, colombiana kolumbiai
venezolano, venezolana venezuelai
francés, francesa francia
alemán, alemana  német
italiano, italiana  olasz
polaco, polaca lengyel
húngaro, húngara  magyar
chileno, chilena  chilei
peruano, peruana  perui
estadounidense amerikai
la profesión foglalkozás
el pronombre interrogativo kérdőszó
¿Qué? Mi? Mit? Mik? Miket?
¿Quién? Ki, kicsoda?
el pastelero cukrász
el cocinero szakács
nuevo új
el camarero felszolgáló
presentar bemutatni
¿A qué te dedicas? Mivel foglalkozol?
¿Cómo estás?  Hogy vagy?
el pastel sütemény
rico finom
escuchar hallani , hallgatni
trabaja dolgozik
el, la taxista taxis
el, la cantante énekes
famoso, a híres
Estamos hablando de las profesiones. Most épp a foglalkozásokról beszélünk.
por ejemplo például
recordar emlékezni
recordáis emlékeztek
el traductor fordító
el conductor vezető
el director  igazgató
¿Qué es esto? Mi ez?
 Tiene buena pinta. Jól néz ki.
el arroz rizs
el azafrán sáfrány
los mariscos tengeri herkentyűk
después után.utánna
 ¿Dónde encuentro la leche y la mantequilla? Hol találom a tejet és a vajat?
  ¿Habéis encontrado los artículos? Megtaláltátok a névelőket?
preparar készíteni
 habéis escuchado hallottatok
  trabajar dolgozni
¿Cuánto? Mennyi?
el número szám
por cierto apropó
el perro kutya
mono cuki
iAy, qué perro más mono tienes! Juj, milyen cuki kutyád van!
gustar tetszeni, kedvelni
te gusta neked tetszik
el año év
¿Cuántos años tiene? Hány éves?
cincuenta ötven
aquí itt
No soy de aquí. Nem idevalósi vagyok.
todavía még
hablar beszélni
hablo én beszélek
bien jól
siempre mindig
cinco öt
quince tizenöt
confundirse összekeverni
me confundo összekeverem
también is, szintén
preocuparse aggódni
no te preocupes ne aggódj
está claro világos, egyértelmű
repetir ismételni
conmigo velem
contar számolni
la edad életkor
utilizar használni
el pronombre interrogativo kérdőszó
el pastor alemán német juhász (kutya)
exacto pontosan
lo siento sajnálom, elnézést
un poco (de) kicsit
sólo csak
la dueña gazdi
la dueña del perro kutya gazdija
otro másik
el bolígrafo toll
once tizenegy
doce tizenkettő
quince tizenöt
en casa otthon
en total összesen
dieciséis tizenhat
la hoja lap
la hoja de papel papírlap
trece tizenhárom
catorce tizennégy
ninguno, ninguna egy sem
dejar hagyni, adni
claro persze
iToma! Tessék!
recordar emlékezni
hoy ma
hasta -ig
luego utána, később
complicado komplikált
verdad IGAZ
cumplir betölteni
cumplo én betöltöm
la experiencia tapasztalat
el sector turístico turisztikai szektor
como mint
el, la guía idegenvezető
el sueldo fizetés
por día naponta
ponerse en contacto felvenni a kapcsolatot
apuntar felírni
mayor idős
tan mayor ennyire idős
parecer tűnni
¿Te parezco tan mayor? Ilyen idősnek tűnök neked?
alto, alta hangos; magas
La música está tan alta… Olyan hangos a zene…
oír hallani
No te oigo. Nem hallak téged.
encontrar megtalálni
¿Habéis encontrado? Megtaláltátok?
ver nézi, látni
hemos visto megnéztük
la chuleta puska
seguir folytatni
seguimos trabajando tovább dolgozunk
ayudar segíteni
desde aquí innen
el chiringuito tengerparti bár
¿Cómo? Tessék?
otra vez még egyszer
gracias köszönöm
de nada nincs mit
juntos együtt
la paella rizs alapú, jellegzetes spanyol étel
¿Cuánto es? Mennyibe kerül?
Voy para allá en 20 minutos. 20 perc múlva ott leszek.
esperar remélni
espero remélem
que hogy
mucho sok, sokat
iOye! Hallod!
querer akarni, szeretni
queremos akarunk, szeretnénk
tratar de usted magázni
el precio ár
LOS NÚMEROS SZÁMOK
uno egy
dos kettő
tres három
cuatro négy
cinco öt
seis hat
siete hét
ocho nyolc
nueve kilenc
diez tíz
once tizenegy
doce tizenkettő
trece tizenhárom
catorce tizennégy
quince tizenöt
dieciséis tizenhat
diecisiete tizenhét
dieciocho tizennyolc
diecinueve tizenkilenc
veinte húsz
treinta harminc
cuarenta negyven
cincuenta ötven
sesenta hatvan
la familia               család
el padre               apa
la madre anya
la hermana lánytestvér
el hermano                                                                                                                          fiútestvér fiútestvér
vivir   élni, lakni
viven élnek,laknak
la conjugación ragozás
conjugar                                                                                                                               ragozni ragozni
empezar kezdeni
mis padres az én szüleim
el tío nagybácsi
la tía  nagynéni
el hermano menor öcs
el hermano mayor  báty
la hermana menor húg
la hermana mayor nővér
la casa familiar családi ház
practicar karate karatézni
maravilloso csodálatos
el arquitecto építész
conocer megismerni, ismerni
hemos conocido megismertünk
el hijo  fiúgyermek
la hija  lánygyermek
los hijos gyermekek
varios számos
ampliar kibővíteni
el vocabulario szókincs
los gemelos                                                                                                                         ikrek ikrek
parecerse  hasonlítani
está claro világos, egyértelmű
perfecto szuper, kitűnő
el fotógrafo fotós
necesitar szüksége van
el, la modelo modell
el porfolio portfólió
solo csak
la playa part, strand
la costa                                                                                                                                 tengerpart tengerpart
aquí itt
bueno
¿por qué? miért?
buscar keresni
pero                                                                                                                                    de de
pues nos
preguntar kérdezni
contestar válaszolni
es decir azaz
estar casado, a házAS
hace ezelőtt
hace 2 años                                                                                                                       2 évvel ezelőtt 2 évvel ezelőtt
casarse megházasodni
me casé megházasodtam
practicar gyakorolni
un poco pici(t)
la frase mondat
recordar emlékezni
estudiante universitario egyetemi hallgat
mitad fél,félig
hablar beszélni
entender érteni
el libro könyv
el abuelo nagypapa
la abuela nagymama
los abuelos nagyszülők
el perro kutya
el jardín kert
vivir élni,lakni
en el campo vidéken
según szerint
la edad életkor
joven  fiatal
más joven fiatalabb
ver  látni
veis látjátok
la frase enunciativa kijelentő mondat
la frase interrogativa kérdő mondat
en general általában
el orden sorrend
la palabra szó
libre szabad
la lengua nyelv
otro, otra másik
verdad IGAZ
el coche kocsi
conducir vezetni(autót)
fácil könnyű
formular una pregunta kérdést alkotni
en este caso ebben az esetben
igual egyenlő,megegyező
el orden sintáctico szórend
diferenciar megkülönböztet
la entonación hanglejtés
poner tenni,rakni
los signos de interrogación kérdőjelek
la paella rizs alapú, jellegzetes spanyol étel
la crema catalana katalán krém
el postre  desszert
el arroz rizs
tomar  fogyasztani, enni
llevarse elvinni
favorito  kedvenc
para (valaki) részére
cambiar cserélni, változtatni
atención figyelem
al principio elején
al final   végén
el signo de interrogación de apertura                                                                            nyitó kérdőjel nyitó kérdőjel
el signo de interrogación de cierre                                                                                  záró kérdőjel záró kérdőjel
los miembros de la familia                                                                                                 családtagok családtagok
el último                                                                                                                                utolsó utolsó
sin                                                                                                                                           nélkül nélkül
gracias                                                                                                                                   köszönöm köszönöm
o sea                                                                                                                                       azaz azaz

Videó ajánló

Olvasson tovább