M5 Szólalj meg!

Spanyol szótár - Kattints ide a 41-80. adás szavaiért!

 
mi               az én …-m (jelzői birtokos névmás)
tu               a te …-d (jelzői birtokos névmás)
su az ő …-(j)e, -(j)a (jelzői birtokos névmás)
expresar               kifejezni
la posesión                             birtoklás
practicar gyakorolni
los adjetivos posesivos jelzői birtokos névmások
la fiesta buli
el cumpleaños születésnap
la fiesta de cumpleaños születésnapi buli
el sábado szombat
este sábado ezen a szombaton
venir jönni
vienen jönnek
el primo fiú unokatestvér
la prima lány unokatestvér
el sobrino unokaöcs
la sobrina unokahúg
el cuñado sógor
la cuñada sógornő
el novio vőlegény
la novia menyasszony
y és
por supuesto természetesen
también szintén
pasar tölteni (időt)
fenomenal kitűnő, fantasztikus
¡Lo pasaremos fenomenal! Nagyon jól fogjuk érezni magunkat!
todos mindannyian
ir menni
van mennek
a -ba, -be, -ra, -re
oír hallani
¡oye! hallod!
el abogado ügyvéd
el teléfono telefon
el correo eletrónico e-mail
corto rövid
el diálogo párbeszéd
con -val, -vel
la semana hét
esta semana ezen a héten
aprender megtanulni
vamos a aprender meg fogjuk tanulni
usar használni
en casa otthon
visitar meglátogatni, felkeresni
la página web weboldal
el nieto fiú unoka
la nieta               lány unoka
que ami, aki
porque mert
¿Qué significa? Mit jelent?
pasear sétálni
el parque park
hablar beszélni
el perro kutya
intentar megpróbálni
intentad próbáljátok meg
encontrar megtalálni
bonito szép
muy nagyon
terminar befejezni
hacer csinálni
el resumen összefoglalás
el tercer harmadik
decir mondani
digo mondok
la Comisaría Rendőrőrs
el policía rendőr
preguntar kérdezni
la dirección cím
el número de teléfono telefonszám
el nombre név
¿Cuál? Melyik?
por favor légy szíves, legyen szíves
el pasaporte útlevél
DNI (Documento Nacional de Identidad) személyi igazolvány
delante előtt
el sustantivo főnév
la diferencia különbség
hay van
no hay nincs
si ha
solo csak
la forma alak
ya már
saber tudni
sabéis tudtok
la tarea feladat
adecuado megfelelő
empezar kezdeni
empezamos kezdünk, kezdjük
conocer ismerni
conoces ismered
la mujer feleség, nő
el compañero de trabajo munkatárs
¡No me digas! Ne mondd!
recordar emlékezni
recordad emlékezzetek
sobre -ról, -ről
pertenecer (a) tartozni vkhez, vmhez
el marido férj
parecer tűnni
parece tűnik
complicado bonyolult
entonces akkor
por eso ezért
nuevo új
querer akarni
queremos akarunk, szeretnénk
el uso használat
repasar átnézni
durante alatt (időben)
familia numerosa nagy (sokgyermekes) család
el pariente rokon
lejano távoli
más lejano távolabbi
nuestro/a mi ….-nk  (birtokos névmás)
vuestro/a ti ….-tok, -tek (birtokos névm.)
su ő…-jük (birtokos névmás)
venir jönni
vienes jössz
viene jön
solo/a egyedül
la hermana mayor nővér
más tarde később
el coche kocsi
en coche kocsival
mencionar említeni
fijarse (en) figyelni (vmire)
¿Cómo dices? Hogy mondod?
ahora most
el sustantivo főnév
la diferencia különbség
el género nem
usar használni
usaremos használni fogjuk
el léxico szókincs
entonces akkor
la esposa feleség
el chiringuito tengerparti bár
la universidad egyetem
por eso ezért
¿cuál? melyik?
el bolígrafo toll
el problema probléma
la solución megoldás
el número szám
concordar egyezni
verdad IGAZ
casarse megházasodni
se ha casado megházasodott
el cuñado sógor
la cuñada sógornő
¿dónde? hol?
el barrio környék, városrész
el piso lakás
todos mindenki, mindannyian
bien jól
gracias köszönöm
los hijos gyerekek
los nietos unokák
felicidades gratulálok
el pronombre personal személyes névmás
leer olvasni
correspondiente megfelelő
la conjugación ragozás
dejar hagyni
pensar gondolkodni, gondolni
ahora most
ya már
joven fiatal
tan joven annyira fiatal
muy nagyon
hablan beszélni
están hablando épp beszélnek
los padres szülők
correcto helyes
ver látni
habéis visto láttátok
igual ugyanaz, ugyanolyan
oír hallani
¡oye! hallod!
conocer ismerni
conoces ismered
las gemelas ikerlányok
de verdad tényleg
el primo fiú unokatestvér
la prima lány unokatestvér
el tío nagybácsi
la tía nagynéni
el amigo barát
la amiga barátnő
el compañero de trabajo munkatárs
terminar befejezni
significar jelenteni
¿Qué significa? Mit jelent?
la frase mondat
el/la cantante énekes
aquí itt
la pantalla képernyő
la opción opció
traducir lefordítani
tres három
la tabla táblázat
adecuado megfelelő
EL ADJETIVO MELLÉKNÉV
SEÑALAR JELÖLNI, MUTATNI
LA CUALIDAD TULAJDONSÁG
EL SUSTANTIVO FŐNÉV
COMO MINT
LA NEGACIÓN TAGADÁS
LA FRASE MONDAT
ENTENDER ÉRTENI
ENTENDÉIS ÉRTITEK
INTENTAR MEGPRÓBÁLNI
INTENTAD PRÓBÁLJÁTOK MEG
CHINO KÍNAI
INGLÉS ANGOL
DIFÍCIL NEHÉZ
FÁCIL KÖNNYŰ
DESCRIBIR LEÍRNI
FÍSICAMENTE KÜLSŐLEG
EL GATO MACSKA
GUAPO CSINOS
DELGADO VÉKONY
PESAR NYOMNI (SÚLYT)
LA PALABRA SZÓ
SIMPÁTICO SZIMPATIKUS
ALTO MAGAS
GORDO KÖVÉR
FEO CSÚNYA
BONITO SZÉP
AYER TEGNAP
BAJO ALACSONY
VOLVER VISSZATÉRNI
ESCUCHAR HALLGATNI
VOLVER A ESCUCHAR ÚJRA MEGHALLGATNI
COMPROBAR LEELLENŐRIZNI
LA RESPUESTA VÁLASZ
UN POCO EGY PICI(T)
PERO DE
COLOMBIANO KOLUMBIAI
DELANTE ELŐTT (HELYILEG)
BRASILEÑO BRAZIL
TOMAR FOGYASZTANI
EL CÓCTEL KOKTÉL
EL VINO BOR
EL VINO TINTO VÖRÖS BOR
UNA COPA POHÁR ITAL, TALPAS POHÁR
SINO HANEM
TANTO ANNYI
HÚNGARO MAGYAR
MOSTRAR MUTATNI
MOSTRAMOS MEGMUTATJUK
PARECERSE (A) HASONLÍTANI (VMIRE, VKRE)
AMABLE KEDVES
EL LIBRO KÖNYV
INTERESANTE ÉRDEKES
MODERNO MODERN
CARO DRÁGA
BARATO OLCSÓ
COSTAR KERÜLNI VMBE
CUESTA KERÜL VMBE
RÁPIDAMENTE GYORSAN
REPETIR MEGISMÉTELNI
REPETID ISMÉTELJÉTEK MEG
EL COLOR SZÍN
ROJO PIROS
AMARILLO SÁRGA
LA BANDERA ZÁSZLÓ
LA CAMISETA PÓLÓ
EL SOMBRERO KALAP
TENER RAZÓN IGAZA VAN
BLANCO FEHÉR
VERDE ZÖLD
FÁCIL KÖNNYŰ
COLOCAR HELYEZNI
DELANTE DE VALAMI ELŐTT (HELYILEG)
AQUELLO AMAZ
EL CIELO ÉG
EL ARCO IRIS SZÍVÁRVÁNY
MORADO LILA
AZUL KÉK
VERDE ZÖLD
NARANJA NARANCSSÁRGA
MARRÓN BARNA
CORRECTO HELYES
DEPENDER DE FÜGG VMITŐL
ACOMPAÑAR KÍSÉRNI
EL SOL NAP
LA HIERBA
EL BECARIO ÖSZTÖNDÍJAS
EL TOMATE PARADICSOM
LA BLUSA BLÚZ
EL SUSTANTIVO FŐNÉV
DE MOMENTO JELENLEG
NEGRO FEKETE
ALEMANIA NÉMETORSZÁG
MÁS O MENOS TÖBBÉ-KEVÉSBÉ
GRIS SZÜRKE
ROSA RÓZSASZÍN
LOS PANTALONES NADRÁG
LLEVAR HORDANI, VISELNI
FUNCIONAR MŰKÖDIK
EL CASO ESET
¿CÓMO SE DICE…? HOGY MONDJÁK…?
 ¡QUÉ CALOR HACE! MILYEN MELEG VAN!
TENER CALOR MELEGE VAN
HACE 40 GRADOS. 40 FOK VAN.
TOMAR FOGYASZTANI
LA CAÑA POHÁR SÖR
LA IDEA ÖTLET
BUENO
LA PLAYA TENGERPART
LA TEMPERATURA HŐMÉRSÉKLET
LA FORMA ALAK
ADECUADO MEGFELELŐ
LA SAUNA SZAUNA
MOSTRAR MUTATNI
ESTUDIAR TANULNI
TODAVÍA MÉG
TENER HAMBRE ÉHES
TENER SED SZOMJAS
VALE OKÉ
TRAER HOZNI
EL AGUA VÍZ
CENAR VACSORÁZNI
MÁS TARDE KÉSŐBB
ENTENDER ÉRTENI
LA EXPRESIÓN KIFEJEZÉS
BEBER INNI
LA CERVEZA SÖR
¿A DÓNDE? HOVA?
IR MENNI
VAS MÉSZ
EL BAR BÁR
A -BA, -BE
EL BOCADILLO SZENDVICS
LA ENSALADA SALÁTA
TENER SUEÑO ÁLMOS
DORMIR ALUDNI
POR LA NOCHE ESTE
NUEVO ÚJ
LA PREGUNTA KÉRDÉS
LA RESPUESTA VÁLASZ
TENER FRÍO FÁZIK
PONERSE FELVENNI
ME PONGO FELVESZEM
EL ABRIGO KABÁT
LA BUFANDA SÁL
DESEAR ÓHAJTANI
LA SOPA LEVES
CALIENTE MELEG
FRÍO HIDEG
HACE FRÍO HIDEG VAN
FUERA KINN
SENTAR ESNI
ME VA A SENTAR BIEN JÓL FOG ESNI NEKEM
ENSEGUIDA RÖGTÖN
EL INVIERNO TÉL
TENER MIEDO FÉL
EL TIBURÓN CÁPA
EL LEÓN OROSZLÁN
EL PARQUE ZOOLÓGICO ÁLLATKERT
¿POR QUÉ? MIÉRT?
PORQUE MERT
EL ELEFANTE ELEFÁNT
UNA COPA DE VINO EGY POHÁR BOR
SOLO CSAK; EGYEDÜL
ALGO VALAMI, VALAMIT
COMER ENNI
EL PAN KENYÉR
PENSAR GONDOLNI, GONDOLKODNI
EL TERCERO HARMADIK
DELANTE ELŐTT (HELYILEG)
TENER QUE + INFINITIVO KELL (VALAMIT CSINÁLNI)
EL CASO ESET
EN ESTE CASO EBBEN AZ ESETBEN
QUEDAR (POR) MARADNI, HÁTRA LENNI
REPASAR ÁTISMÉTELNI
QUITARSE LEVENNI
ME QUITO LEVESZEM
LA FIESTA ÜNNEP
DICIEMBRE DECEMBER
PRACTICAR GYAKOROLNI
LA NEGACIÓN TAGADÁS
CELEBRAR ÜNNEPELNI
LA NOCHEBUENA SZENTESTE
LA NOCHEVIEJA SZILVESZTER
CONOCER ISMERNI
LA TRADICIÓN TRADÍCIÓ, SZOKÁS
LA COMIDA ÉTEL
EL DULCE ÉDESSÉG
NAVIDEÑO KARÁCSONYI
SABER TUDNI
EL VILLANCICO KARÁCSONYI DAL
DECORAR FELDÍSZÍTENI
LA CASA OTTHON
DURANTE ALATT (IDŐBEN)
LA NAVIDAD KARÁCSONY
LA LOTERÍA LOTTÓ
EL DÉCIMO DE LOTERÍA LOTTÓSZELVÉNY
EL SORTEO SORSOLÁS
CANTAR ÉNEKELNI
EL BOMBO LOTTÓSORSOLÓ GÖMB
APARECER MEGJELENNI, FELTŰNNI
EL NÚMERO PREMIADO NYERTES SZÁM
PAPÁ NOEL TÉLAPÓ
TRAER HOZNI
TRAE HOZ
EL REGALO AJÁNDÉK
PORTARSE BIEN JÓL VISELKEDNI
SI OS PORTÁIS BIEN HA JÓL VISELKEDTEK
EL ÁRBOL DE NAVIDAD KARÁCSONYFA
POPULAR NÉPSZERŰ
EL PREMIO DÍJ
SOBRE TODO FŐLEG
DEJAR HAGYNI
PRESENTAR BEMUTATNI
LA BARBA SZAKÁLL
LA DECORACIÓN DEKORÁCIÓ, DÍSZÍTÉS
EL PLATO ÉTEL, FOGÁS
TÍPICO JELLEGZETES
RICO FINOM
PRIMERO ELŐSZÖR
EL ADORNO DÍSZ
LA BOLA GÖMB
MONTAR UN BELÉN BETLEHEMET ÁLLÍTANI
EL MENÚ MENÜ
PAVO RELLENO TÖLTÖTT PULYKA
EL POSTRE DESSZERT
EL TURRÓN MANDULÁS, MÉZES KARÁCSONYI ÉDESSÉG
EL POLVORÓN PORHANYÓS KARÁCSONYI SÜTEMÉNY
PREPARAR KÉSZÍTENI
LA ALMENDRA MANDULA
LA MIEL MÉZ
LA CAJITA KIS DOBOZ
TIPO FAJTA
LA GALLETA KEKSZ
BLANDO PUHA
COMER ENNI
POPULAR NÉPSZERŰ
PONER TENNI, RAKNI
¡FELIZ NAVIDAD! BOLDOG KARÁCSONYT!
EL BALÓN LABDA
GRACIAS KÖSZÖNÖM
LA CENA VACSORA
FAMILIAR CSALÁDI
LA IMPORTANCIA JELENTŐSÉG
LOS REYES MAGOS HÁROMKIRÁLYOK
REPARTIR SZÉTOSZTANI
EL CARAMELO CUKORKA
LLEGAR ÉRKEZNI
LLEGAN ÉRKEZNEK
EL ÚLTIMO UTOLSÓ
EL DÍA NAP
LA NOCHEVIEJA SZILVESZTER
LA HORA ÓRA
¿QUÉ HORA ES? HÁNY ÓRA VAN?
LA UVA SZŐLŐ
LA FRUTA GYÜMÖLCS
TOMAR FOGYASZTANI
MEDIANOCHE ÉJFÉL
LA CAMPANADA HARANGSZÓ
CADA MINDEN EGYES, MINDEGYIK
LA SUERTE SZERENCSE
TENER SUERTE SZERENÉCSJE VAN
EL MES HÓNAP
EL AÑO NUEVO ÚJ ÉV
EL CAVA SPANYOL PEZSGŐ
LA ELABORACIÓN ELKÉSZÍTÉS
BRINDAR KOCCINTANI
BRINDEMOS KOCCINTSUNK!
¡FELIZ AÑO NUEVO! BOLDOG ÚJ ÉVET!
REFRESCAR FELFRISSÍTENI

Videó ajánló

Olvasson tovább